Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
Zpět na úvod

Podmínky pro uživatele webové stránky

 

Všeobecná pravidla používání a podmínky pro uživatele webové stránky

(dále jen „Podmínky“)

 

1      Základní ustanovení

 

1.1        Provozovatelem webového portálu refresher.cz (dále jen „Webový portál“) je společnost REFRESHER Media CZ, s.r.o., U Garáží 1611/1, 170 00 Praha, IČO: 06090389, vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 275959 (dále jen „Provozovatel“). Webový portál zahrnuje jakékoli a všechny webové stránky provozované na a přístupné z Webového portálu. Provozovatel odpovídá za funkčnost a provoz Webového portálu a za obsah zveřejněný na Webovém portálu v rozsahu stanoveném těmito Podmínkami.

 

1.2        Uživatelem Webového portálu je jakákoliv fyzická osoba, která navštíví a/nebo jakkoli používá webovou stránku www.refresher.cz (dále jen „Uživatel“).

 

2      Webový PORTÁL a registrace

 

2.1        Webový portál je veřejné internetové médium dostupné pro každého prostřednictvím internetu.

 

2.2        Přístup na Webový portál a používání Webového portálu se řídí těmito Podmínkami. Vstupem na Webový portál a jeho používáním vyjadřuje Uživatel výslovný souhlas s těmito Podmínkami a zavazuje se je dodržovat. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem používat Webový portál, pokud nesouhlasí s tímto Podmínkami.

 

2.3        Uživatel se může na Webovém portálu registrovat a využívat tak funkce Webového portálu, které jsou přístupné výlučně registrovaným Uživatelům. Registrace na Webovém portálu je dostupná výlučně Uživatelům, kteří dosáhli alespoň věku 16 let. Registrace na Webovém portálu je podmíněna souhlasem s vyjádřením výslovného souhlasu s těmito Podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů dostupnými na: https://refresher.cz/info/zasady-ochrany-osobnich-udaju  (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“).

 

2.4        Registrací na Webovém portálu podle bodu 2.3 těchto Podmínek si Uživatel vytváří na Portálu svůj účet (dále jen „Účet“).

 

2.5        Uživatel se zavazuje při vytvoření Účtu uvést pravdivé, úplné a přesné informace. Uživatel se zavazuje, že tyto informace bude po dobu existence Účtu udržovat aktuální.

 

2.6        Uživatel má právo kdykoli svůj Účet zrušit a vymazat. Vymazání Účtu je možné po přihlášení se na následující adrese:https://refresher.cz/nastavení/prihlašovací-udaje. Po vymazání Účtu budou data Uživatele uchována pouze v nezbytné míře a po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

 

2.7        Uživatel je zodpovědný za ochranu svého přihlašovacího jména a hesla na Účet. V případě ztráty přihlašovacích údajů nebo zneužití Účtu je Uživatel povinen kontaktovat Provozovatele za účelem obnovy Účtu nebo zablokování přístupu na Účet. 

 

2.8        V případě, že Uživatel přenechá Účet třetí osobě, odpovídá za její jednání.

 

2.9        Provozovatel má právo kdykoliv zrušit Účet, a to i bez uvedení důvodu.

 

3      Uživatelský a jiný obsah na portálu

 

3.1        Zřízení Účtu opravňuje Uživatele přidávat na Portál svůj vlastní obsah (dále jen „Obsah“). Obsah zahrnuje především články, komentáře, zprávy a příspěvky ve fóru, jejichž přímým či nepřímým původcem je Uživatel.

 

3.2        Uživatel bere na vědomí, že, je výhradně zodpovědný za svůj Obsah a za důsledky jeho zveřejnění na Portálu. Provozovatel nevyjadřuje svůj souhlas s žádným Obsahem nebo názorem, doporučením či radou v něm obsaženou a výslovně se zříká, v rozsahu přípustném obecně závaznými právními předpisy, jakékoli odpovědnosti v souvislosti s Obsahem. Názory a postoje vyjádřené Uživatelem nejsou názory a postoji Provozovatele.

 

3.3        Uživatel nesmí v rámci Obsahu přidávat fotografie a videa, která jsou v rozporu s dobrými mravy a s obecně závaznými právními předpisy, a to především erotické a pornografické fotografie a videa.

 

3.4        Provozovatel nekontroluje Obsah. Provozovatel je zodpovědný a kontroluje pouze ten obsah na Portálu, jehož je původcem. Takový obsah je na Portálu u jména autora označen přívlastkem „refresher team“ nebo „refresher redakce“.

 

3.5        V případě, že Uživatel zasílá Obsah Provozovateli za účelem jeho zveřejnění na Portálu, Provozovatel neodpovídá za a nezaručuje důvěrnost takového Obsahu, a to bez ohledu na to, zda dojde k jeho zveřejnění na Portálu.

 

3.6        Jakýkoli Obsah, který je v rozporu s těmito Podmínkami, může být Provozovatelem kdykoli bez vysvětlení z Portálu odstraněn.

 

4      Duševní vlastnictví a autorská práva

 

4.1        Uživatel je oprávněn přidávat na Webový portál výlučně Obsah, ke kterému má autorská práva nebo souhlas autora.

 

4.2        Uživatel prohlašuje a zavazuje se, že při přidávání Obsahu na Webový portál bude dodržovat autorská práva, a to konkrétně:

 

4.2.1       nebude kopírovat obsah z jiných webových lokalit;

4.2.2       nebude jednoduše a mechanicky překládat celý obsah z jiných webových lokalit bez vlastních vstupů;

4.2.3       nepoužije fotografie, jejichž autorská práva nejsou vypořádána nebo jejichž vypořádání autorských práv je sporné, příp. které jsou majetkem tiskových agentur, fotobank nebo jednotlivců a pro jejichž použití a zveřejnění na Portálu nemá příslušné povolení nebo oprávnění;

4.2.4       v případě, že má zájem o použití fotografií, resp. obrázků, kontaktuje majitele autorských práv s žádostí o povolení jejich použití a zveřejnění na Portálu. Na požádání Provozovatele Provozovateli prokáže oprávnění zveřejnit svůj Obsah na Portálu.  

 

4.3        Uživatel je plně zodpovědný za porušení bodů 4.1 a 4.2 těchto Podmínek. V případě, že v důsledku porušení bodů 4.1 a 4.2 těchto Podmínek Uživatelem vznikne Provozovateli jakákoli škoda,   nahradí veškerou škodu (a to zejména skutečnou škodu, ušlý zisk, abstraktní ušlý zisk), nemajetkový ušlý zisk, náklady (zejména soudní, správní poplatky, poplatky za služby právních a jiných odborných poradců a jiné), které v tomto důsledku Provozovateli vzniknou.

 

4.4        Uživatel přidáním Obsahu na Webový portál uděluje Provozovateli bezvýhradnou, bezúplatnou, časově, věcně a geograficky neomezenou licenci k Obsahu (dále jen „Licence“). Licenci Uživatel uděluje Provozovateli na všechny způsoby použití Obsahu podle § 19 ods. 4 zákona č . 185/2015 Sb. autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Uživatel zároveň udělením Licence dává Provozovateli souhlas k udělení sublicence třetí osobě a k postoupení Licence na třetí osobu. Licence je Uživatelem neodvolatelná po dobu, po kterou se Obsah nachází na Webovém portálu (tedy nebyl Uživatelem ani Provozovatelem z Webového portálu odstraněn).

 

4.5        Uživatel nebo jakákoli třetí osoba může Provozovateli nahlásit obsah nacházející se na Portálu, který porušuje jeho práva nebo práva jiné osoby, a to na následujícím odkazu: https://refresher.cz/nahlasit-obsah. Při nahlášení obsahu podle předchozí věty je třeba Provozovateli předložit všechny relevantní a věrohodné informace a podklady, které prokazují, že konkrétní obsah na Webovém portálu porušuje autorská nebo jiná práva třetích osob.

 

5      Obsah třetích stran

 

5.1        Webový portál může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran nebo vložené části stránek třetích stran (připojené části, například Youtube videa), které jsou volně dostupné každému uživateli internetu (dále jen „Obsah třetích stran“).

 

5.2        Za Obsah třetích stran jsou pro účely těchto Podmínek považovány i reklamy nebo jakákoli inzerce.

 

5.3        Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za Obsah třetích stran, ať už přímo vložený (embedlý) na Webovém portálu nebo zpřístupněný na Webovém portálu prostřednictvím odkazů. Zpřístupnění a publikování Obsahu třetích stran na Webovém portálu realizuje Uživatel na vlastní riziko a vztahují se na něj stejná pravidla jako na Obsah, včetně článku 4 těchto Podmínek. Provozovatel neodpovídá za a negarantuje případnou nedostupnost nebo kvalitu Obsahu třetích stran. Umístění takových odkazů ze strany Provozovatele na této stránce slouží jedině pro lepší orientaci Uživatelů.

 

6      Práva a povinnosti uživatele

 

6.1        Uživatel bere na vědomí a zavazuje se, že Obsah, který zveřejňuje na Webovém portálu, nesmí:

 

6.1.1       Propagovat násilí a otevřeně nebo skrytou formou podněcovat nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení,
národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnosti nebo etnické skupině;

6.1.2       Mít erotický charakter;

6.1.3       Propagovat dětskou pornografii;

6.1.4       Propagovat politickou stranu nebo její představitele;

6.1.5       Využívat přímo nebo skrytou formou Webový portál pro reklamu třetí strany; a

6.1.6       Uvádět nepravdivé, neověřené, zavádějící nebo klamavé zprávy o třetím subjektu.

 

6.2        V případě jakýchkoliv otázek nebo specifických problémů je Uživatel oprávněn kontaktovat Provozovatele na [email protected].

 

7      Odpovědnost provozovatele

 

7.1        Provozovatel neodpovídá za jakoukoli škodu, která by mohla být Uživateli nebo Uživatelem způsobena v souvislosti s používáním Webového portálu, resp. jakýchkoli služeb nebo funkcionalit Webového portálu. Provozovatel neodpovídá za škody, které vzniknou Uživateli neodborným použitím Účtu samotným Uživatelem, zneužitím nebo ztrátou identifikačních a registračních údajů Uživatele k Účtu. Provozovatel také neodpovídá za škodu, která by vznikla Uživateli nesprávným interpretováním nebo použitím informací uvedených na Webovém portálu.

 

7.2        Provozovatel není zodpovědný za nepřetržitou dostupnost Webového portálu, ani za jeho kompatibilitu s jakýmkoliv softwarem.

 

7.3        Provozovatel neposkytuje žádná prohlášení nebo záruky ve vztahu k funkcionalitám Webového portálu a neodpovídá za jakékoliv vady Webového portálu.

 

8      Refresher Market

 

8.1        Refresher Market je online platforma poskytující prostor pro prezentaci produktů Uživatelů, dostupná na adrese market.refresher.sk a market.refresher.cz (dále jen „Market“).

 

8.2        Na Marketu se může registrovat jakýkoliv Uživatel, který dosáhl 18 let věku (dále jen „Registrovaný uživatel Marketu“).

 

8.3        Provozovatel na Marketu nenabízí žádné vlastní produkty k prodeji ani nenabízí žádné služby Uživatelům nebo třetím osobám. Jakékoliv platby týkající se produktů nacházejících se na Marketu jsou realizovány mimo Webový portál, přičemž Provozovatel takové platby nezprostředkovává ani na nich jiným způsobem neparticipuje.

 

8.4        Registrovaný uživatel Marketu je oprávněn na Marketu umístit následující produkty:

 

8.4.1       značkové produkty, které mají vysokou tržní hodnotu;

8.4.2       sběratelské produkty, které mají vysokou tržní hodnotu;

8.4.3       handmade výrobky;

8.4.4       zajímavé produkty z pohledu trendů v módě, technologiích nebo životním stylu; nebo

8.4.5       vizuálně atraktivní produkty.

 

8.5        Na Market je zakázáno umisťovat následující produkty:

 

8.5.1       fejky, falzifikáty, napodobeniny;

8.5.2       výrazně opotřebené předměty;

8.5.3       předměty starší 3 let, které nemají sběratelský charakter nebo nejsou limitovaným módním prvkem; nebo

8.5.4       ošklivé, nekvalitní, amatérské výrobky.

 

8.6        Provozovatel si vyhrazuje právo posoudit, zda produkty přidané na Market Registrovaným uživatelem Marketu splňují kritéria uvedená v bodech 8.4 a 8.5 Podmínek a v návaznosti na takové posouzení odstranit inzerát na jakýkoliv produkt bez upozornění. Provozovatel může odstranit produkt z Marketu i v případě, že tak uzná za vhodné za účelem udržení kvalitativní úrovně Marketu.

 

8.7        Posouzení produktů dle bodu 8.6 těchto Podmínek není povinností Provozovatele. Provozovatel zároveň nijak negarantuje, a ani neprohlašuje, že produkty na Marketu, a to bez ohledu na to, zda byly či nebyly Provozovatelem již posouzeny, mají jakékoli vlastnosti nebo že splňují kritéria dle bodu 8.4 těchto Podmínek.

 

8.8        Provozovatel není povinen odstranění produktu z Marketu nijakým způsobem Registrovanému uživateli Marketu odůvodňovat.

 

8.9        Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat Registrovaného uživatele Marketu v případě, že bude mít negativní hodnocení od Uživatelů, resp. ostatních Registrovaných uživatelů Marketu, se kterými interaguje, a to především pokud dojde k nahlášení jeho profilu v případě neprofesionálního chování při komunikaci nebo při prodeji produktů, nebo při opakovaném porušování bodu 8.5 těchto Podmínek.

 

9      Soutěže

 

9.1        Provozovatel si vyhrazuje právo na Webovém portálu organizovat soutěže (každá taková soutěž jednotlivě jako „Soutěž“).

 

9.2        Do Soutěže se může zapojit osoba starší 18 let.

 

9.3        Osoba mladší 18 let se může zapojit se Soutěže jen se souhlasem svého zákonného zástupce. Provozovatel si vyhrazuje právo vyžadovat prokázání udělení takového souhlasu od osoby mladší 18 let.

 

9.4        Osoba, která se zapojí do Soutěže, dává souhlas ke zpracování osobních údajů, které Provozovateli poskytne za účelem zapojení se do Soutěže. 

 

9.5        Podrobné podmínky každé soutěže jsou uvedeny v příslušných pravidlech Soutěže (dále jen „Pravidla“). Pravidla jsou dostupná na Webovém portálu nebo na externích úložištích. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu Pravidel před ukončením Soutěže, přičemž takovou změnu zveřejní stejným způsobem, jakým byla zveřejněna Pravidla.

 

10    Komunikace

 

10.1     Jakákoliv komunikace mezi Uživatelem a Provozovatelem musí být písemná a doručená druhé straně, jinak je neplatná. 

 

10.2     Komunikace e-mailem se považuje za písemnou komunikaci.

 

10.3     Uživatel komunikuje s Provozovatelem prostřednictvím e-mailových adres uvedených v těchto Podmínkách.

 

10.4     Provozovatel komunikuje s Uživatelem prostřednictvím e-mailu nebo jiných kontaktních údajů, které mu byly Uživatelem poskytnuty, ať už při registraci na Webovém portálu nebo při kontaktování Provozovatele.

 

10.5     Pro doručování prostřednictvím e-mailu platí, že e-mail se považuje za doručený následující pracovní den po jeho odeslání, pokud (i) odesílateli e-mailu nepřišla zpráva o nemožnosti doručení elektronické pošty, nebo pokud (ii) příjemce e-mailu neprokáže , že k doručení nedošlo.

 

11    Zvláštní podmínky

 

11.1     Podmínky a pravidla zpracování osobních údajů Uživatelů jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů.

 

11.2     Zpoplatněná služba REFRESHER+ se kromě těchto Podmínek řídí zvláštními pravidly „Obchodní podmínky a pravidla pro službu REFRESHER+“, která jsou k dispozici zde: https://refresher.cz/info/obchodni-podmínky-pre-refresher-plus. V případě rozporu mezi těmito Podmínkami a Obchodními podmínkami a pravidly pro službu REFRESHER+, mají Obchodní podmínky a pravidla pro službu REFRESHER+ přednost.

 

11.3     Přidávání blogů jako součást Obsahu se kromě těchto Podmínek řídí také pravidly pro sekci blogů, která jsou k dispozici zde:https://refresher.cz/info/pravidla-refresher-blogů.

 

11.4     Služba REFRESHER Benefity se kromě těchto Podmínek řídí zvláštními pravidly „Obchodní podmínky REFRESHER Benefity“, která jsou k dispozici zde: https://refresher.cz/info/obchodne-podmienky-refresher-benefity. V případě rozporu mezi těmito Podmínkami a Obchodními podmínkami REFRESHER Benefity, mají Obchodní podmínky REFRESHER Benefity přednost.

 

12    Závěrečná ustanovení

 

12.1     Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek, a to bez souhlasu Uživatelů. V takovém případě Provozovatel zveřejní nové úplné znění Podmínek na Webové stránce, které v plné míře nahrazuje předchozí verzi Podmínek, a které je účinné od data účinnosti uvedeného v nové verzi Podmínek, ne však dříve než 14 dní po dni zveřejnění nové verze Podmínek (dále jen „Den účinnosti“).

 

12.2     Pokud Uživatel pokračuje ve využívání Webového portálu a jeho služeb i po Dni účinnosti, tak s novým zněním Podmínek bez výhrad souhlasí.

 

12.3     Provozovatel má právo kdykoliv změnit obsah, případně služby dostupné na Webovém portálu.

 

12.4     Na používání Webového portálu není právní nárok.

 

12.5     Pokud se některé ustanovení těchto Podmínek ve vymezeném rozsahu stane neplatným, neúčinným, resp. nevykonatelným, ostatní ustanovení těchto Podmínek, tímto nedotčená, zůstávají v platnosti v celém rozsahu.

 

12.6     Tyto Podmínky se řídí českým právem a musí být interpretovány ve smyslu českého práva.

 

12.7     Toto znění Podmínek je účinné ode dne 24.10.2022