hledej na refresheru

Odteď si můžeš článek
uložit na později.
Uložený článek najdeš v nabídce uživatele.
Doporučujeme zapnout browser notifikace, pokud budeš přihlášený na Refresheru na tomto zařízení.
Zajímavosti - Věci
12
Michal B.
10. srpen 2018, 11:48

Buddhismus: Náboženství bez boha, které se snaží člověka vymanit z pozemského utrpení

Náboženství východu, které už několik století láká Evropany svou exotičností.

Michal B.
10. srpen 2018, 11:48
Buddhismus: Náboženství bez boha, které se snaží člověka vymanit z pozemského utrpení
Zdroj: pixabay.com
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
12
Uložit na později.
Uložený článek najdeš v nabídce uživatele.

V následujících řádcích si v krátkosti představíme čtvrté nejvlivnější náboženko-filozofické hnutí na světě, jeho proudy, doktríny, historii i samotného tvůrce.

 

Buddhismus vznikl někdy v 6.–4. století př. n. l. v Indii jako reakce na změny v politickém a sociálním uspořádání společnosti. V této době lokální monarchie vojenskou silou pohlcovaly drobné horské republiky a měnily je k obrazu svému. Kastovní systém prošel úpravou – nejvýše postavená vrstva bojovníků přestala plnit svou funkci a stávala se parazitem. I náboženství přestávalo dávat smysl – na tehdejší provedení jakékoliv oběti bohem byla nutná přítomnost bráhmana, indického kněze, nakolik byly rituály příliš složité a obyčejný člověk by je nemusel provést na náležité úrovni.

 

Konaly se proto obrovské obětní svátky trvající několik dní. Zúčastnily se jich desítky kněží a tisíce diváků, kteří měli pouze matnou představu o tom, co se před nimi vlastně odehrává. Moc a znalosti se hromadily v rukou bráhmanů a ti si je náležitě hlídali. Narostla kriminalita a s ní i nesouhlas s aktuálním stavem. V této nejisté době přichází Buddha se svým učením.

 

Buddhismus: Náboženství bez boha, které se snaží člověka vymanit z pozemského utrpení

 

Buddhismus byl původně spíše etický/filozofický systém než náboženství. Buddha se snažil vnést harmonii do mezilidských vztahů tím, že předložil morální zásady. Ve své podstatě nepodporuje extrémy. Ideálem není ani asketický mnich, ani zhýralý milionář, který nedokáže ovládnout své pudy, ale umírněný člověk žijící „správně“ – podle zásad a poznání pravdy.

 

Buddhismus: Náboženství bez boha, které se snaží člověka vymanit z pozemského utrpení

 

Základ buddhistického učení tvoří čtyři vznešené pravdy: 

 1. První pravda tvrdí, že život je strast – duševní trápení. Všechno v životě je pomíjivé, a tak jsme od narození do smrti vystaveni utrpení.
 2. Druha vznešená pravda nám říká, že toto utrpení vychází z hladu po životě, přichází s našimi cíli, přáními, s touhou něco dosáhnout, vlastnit věci, být slavný. Trápí nás, že nám něco chybí, a když to dostaneme, brzy se objeví něco nového, co nás opět ponoří do vod nejistoty a chamtivosti.
 3. Třetí pravda nám odhaluje, jak se můžeme strasti zbavit. Touha vzniká z nevědomosti. Když se zbavíme nevědomosti, ovládneme svá přání, nebudeme toužit po pomíjivém a nedostaví se ani utrpení z toho, že něco nemáme.
 4. Poslední pravda ukazuje cestu, jak dosáhnout zániku utrpení. Klasickou možností k dosažení tohoto cíle je osmidílná cesta (astapáda). Člověk, který po ní kráčí, má dodržovat pět základních zásad, pochopit čtyři ušlechtilé pravdy a prostřednictvím meditace se odpoutat od smyslových prožitků a osvobodit svou mysl. Osmidílnou cesta tvoří správný názor, správné rozhodování, správnou řeč, správné jednání, správný život, správně úsilí, správné soustředění a správnou meditaci. Jen tímto způsobem může člověk dosáhnout duševního klidu.

Završením osmidílné silnice stav nirvány, stav absolutní blaženosti, kdy se duše rozplyne a spojí s duchem světa. Nirvána přeruší koloběh neustálého převtělování (samsára) a duše se tak již nikdy nemusí vrátit do života plného utrpení.

 

Kolo Dharmy reprezentující osmidílnou cestu

Buddhismus: Náboženství bez boha, které se snaží člověka vymanit z pozemského utrpení

 

Posvátné texty buddhismu vznikly na prvním buddhistickém koncilu, který se konal těsně po Buddhově smrti. Tyto texty zachycují nejvěrněji Buddhovo učení. Popsanými svitky údajně zaplnili tři koše, od toho následně odvodili jejich název – Vinajapitaka pojednává o pravidlech disciplíny, Suttapitaka zpracovává Buddhova kázání a Adhidhammapitaka je souhrnem smíšených témat.

 

Buddhisté neprovádějí žádné složité rituály. Za svůj život jsou zodpovědní pouze sami sobě, neklanějí se tedy žádnému božstvu a neprosí ho o milosrdenství. Buddhismus se prý snaží zrovnoprávňovat lidí – každý si může pro budoucnost vylepšit společenské postavení nebo dosáhnout nirvány, bez ohledu na to, do jaké společenské vrstvy se narodil. Každý svým jednáním ovlivňuje svou karmu. Ta je jakýmsi měřítkem, podle provedených skutků v předchozím životě (dobrých a špatných) se rozhodne, zda se daný jedinec znovu narodí jako chudý nebo bohatý člověk, zvíře či démon.

 

Buddhismus: Náboženství bez boha, které se snaží člověka vymanit z pozemského utrpení

 

Po Buddhově smrti vzniklo i několik škol, které sice neměnily základy učení, ale používaly například odlišné metody k oproštění se od utrpení. Díky popularitě tohoto učení bylo také na některých místech nezbytné zrušit zásadu, podle níž mnich nesměl pracovat a živil se jen z darů. Jak se učení šířilo mezi obyčejné lidi, docházelo také k jeho zjednodušení a k absorbování vlivů jiných náboženství.

 

V současnosti tak můžeme buddhismus rozdělit na dva velké proudy – théravádu a mahájánu. Theravádový buddhista se snaží zlomit koloběh reinkarnace a dosáhnout absolutní blaženosti. Mahájánové buddhismus je zas označován jako „soucitný“. Ten, kdo dosáhl nirvány, si podle mahájánového výkladu může zvolit nové převtělení, obětovat vlastní úspěch a vrátit se do života, aby pomohl i ostatním vymanit se z cyklu znovuzrození. Tímto krokem se stává tzv. bódhisattvou. V novém životě se už nemusí starat o svou spásu, takže má více času na pomoc druhým. Ti si ho pro jeho rozhodnutí velmi váží. Jedním z bódhisattvů je například dalajláma (v současnosti je jím Tändzin Gjamccho).

 

Buddhismus: Náboženství bez boha, které se snaží člověka vymanit z pozemského utrpení

 

Buddhismus pochází z Indie, v současnosti se však vyznává spíše v okolních státech (Thajsko, Laos, Barma, Kambodža, Čína, Japonsko, Vietnam, Korea). Nejznámějšími jsou buddhističtí mniši v Tibetu, jejichž spirituální vůdce je právě výše zmíněný dalajláma. Buddhistická společenství však můžeme nalézt i v Evropě a Severní Americe.

 

Buddhismus: Náboženství bez boha, které se snaží člověka vymanit z pozemského utrpení

 

Buddhismus se na první pohled může jevit jako „náboženství“, které vyzývá k odvržení všeho materiálního a k rezignaci na jakoukoli snahu ovlivnit okolní svět. Proto pro nás může být trochu překvapením, že se Buddhovo učení šířilo hlavně působením krále a vládnoucích vrstev. Při bližším zkoumání však zjistíme, že buddhismus instituci státu spíše podporuje. Ačkoliv klade důraz na duchovní oblast, nezatracuje materiální stránku člověka. Stát má zajišťovat materiální potřebu společnosti, aby se lidé vůbec mohli zajímat o duchovní hodnoty, ne pouze o boj o holé přežití. Bere moc bráhmanů a vrací ji do rukou panovníka.

 

Král tak podle tradičních buddhistických představ zajímá specifické postavení ve společnosti. Protože má největší moc, je garantem spravedlivého fungování státu a zároveň nejvlivnějším šiřitelem buddhistické víry a jejím ochráncem. Panovník/politik/vládnoucí strana by proto měli jít vždy příkladem. Aby mohl správně řídit stát, sám musí dodržovat zákon a pořádek. Musí být sečtělý, aby rozhodoval spravedlivě, nenechal se manipulovat strachem nebo hněvem. Král svým jednáním může přispět ke spáse svých poddaných, ale i jejich zatracení. Vzhledem ke svému údělu a povinnostem má i určité úlevy – například může dát někoho zabít, pokud dotyčný ohrožuje fungování společnosti, aniž by byla poškozena jeho karma. Za spásu svých poddaných tak nese přímou odpovědnost.

 

Pokud panovník neplní své povinnosti, jeho poddaní mají naopak právo ho svrhnout a dosadit na jeho místo někoho jiného. Král totiž není na trůnu z moci nějakého boha (jako tomu bylo v Japonsku či ve středověké Evropě), ale na základě legendární smlouvy, kterou kdysi lidé uzavřeli s člověkem výjimečných vlastností. Vzdali se tak části své svobody, aby je nový vládce ochránil.

 

Buddhismus: Náboženství bez boha, které se snaží člověka vymanit z pozemského utrpení 

Pojďme si ještě na konci říct něco o samotném tvůrci čtvrtého nejvyznávanějšího filozofického systému na světě, jehož myšlenky vyznává 300–500 milionů lidí. Zakladatel buddhismu není jen bájnou postavou z legend a knih. Původně se jmenoval Siddhártha Gautama a žil na severu Indie. Obyčejně se říká, že žil přibližně v letech 560–480 př. n. l., ale možná až ve 4 století př. n. l. Indie tehdy byla rozdrobena do mnoha malých států. Monarchie z nížin řeky Gangy a Jamuny se však postupně rozšiřovaly a pohlcovaly malé republiky, založené na vládě kasty válečníků. To přineslo změny v sociálním uspořádání celé společnosti a tím pádem i nejistotu a hledání nových hodnot.

 

Tehdejší náboženství už nedokázalo uspokojivě odpovědět na existenciální otázky. Vznikaly tak různé náboženské a filozofické výklady světa, které šířily šramani či nemajetní poutníci. Siddhártha Gautama byl synem knížete, následníkem trůnu a nějakou dobu i panovníkem, který svou zemi i poctivě vedl. V 29 letech však opustil palác i rodinu a stal se z něj asketický potulný mnich hledající příčiny lidského utrpení. Označení Buddha (osvícený, probuzený) přijal poté, co se mu zjevily čtyři ušlechtilé pravdy. Ty pak šířil mezi běžné lidi jako jeden ze šramanů. Otevřeně popíral, že by byl bohem, ačkoli ho některé proudy buddhismu prakticky zbožštily.

 

Buddhismus: Náboženství bez boha, které se snaží člověka vymanit z pozemského utrpení

 

Buddha i jeho žáci kladli důraz hlavně na obsah učení, ne na jeho osobu, takže se první Buddhův životopis objevil až v 2. století n. l., což samozřejmě dopomohlo ke vzniku mnoha legend. Jedna z nich říká, že byl dlouho očekávaným dítětem, jehož narození doprovázelo zemětřesení a ničivé bouře. Ještě před porodem měla jeho matka sen o bílém slonu, který do ní vstoupil.

 

Malý Siddhártha vyrůstal v paláci, kde měl jako budoucí monarcha vše, co v životě potřeboval. Jako dospělý čtyřikrát navštívil ulice královského města – při prvních třech návštěvách se setkal pouze se zlem, utrpením, nemocemi, stářím a smrtí. Napočtvrté však potkal asketického mnicha, ze jehož obličeje vystupovala vyrovnanost i přesto, že nic neměl. Toto setkání Siddhárthou otřáslo natolik, že se rozhodl pátrat po příčinách všudypřítomného utrpení. Odešel proto od rodiny a po dlouhé pouti usnul pod stromem poznání. Ve snu našel odpověď na své otázky, stal se osvíceným, Buddhou.

Ohodnoť článek
84
Sdílej článek
Hodnocení tohoto článku je dostupné jen s aktivním předplatným REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Při hodnocení článku nastala chyba. Zkus se nově přihlásit a znovu ohodnotit článek.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Jako neregistrovaný jsi tento měsíc přečetl už 1/40 článků. Přihlas se pro neomezený přístup. Jako neregistrovaný jsi přečetl už 1/40 článků za měsíc. PŘIHLÁSIT / REGISTROVAT PŘIHLÁSIT
Nejčtenější
Záleží nám na soukromí čtenářů. I z toho důvodu ti poskytujeme detailní informace o tom, jak využíváme soubory cookies a jiné technologie zabezpečující správné fungování a vývoj stránky. Pro víc informací si přečti naše Zásady ochrany osobních údajů , kde najdeš, jak používáme soubory cookies, případně se seznam s Podmínkami užívání portálu platnými od 24. 5. 2018. Zpracování cookies můžeš zabránit nebo změnit své preference v nastaveních internetového prohlížeče. Pro detailnější nastavení klikni na víc možností níže.
Upozornění na právo nastavení ochrany osobních údajů na Refresheru

Vzhledem k existujícím i chystaným změnám v zákonech ti dáváme možnost detailního nastavení zpracování osobních údajů a preferencí spojených s jejich zpracováním.

Přečti si možnosti, posuň zobrazení níže, nastav si své preference a klikni na tlačítko Souhlasím, když budeš chtít pokračovat na Refresher. Soubory cookies jsou důležitou součástí technologie v tvém prohlížeči. Jsou natolik důležité, že je budeme muset použít pro zapamatování si toho, že jsi toto okno potvrdil/a, v opačném případě bychom ti ho museli zobrazovat znovu a znovu.

Údaje, které zpracováváme, když používáš Refresher
Ze strany Refresheru sbíráme tyto osobní údaje:
 • Když navštívíš Refresher, uchováváme informace o tom, které články sis přečetl, identifikátory zařízení a prohlížeče, část IP adresy nebo IP adresu v případě přihlášení, soubory cookies a polohu.
 • Při přihlášení do účtu e-mailovou adresu.
Proč sbírá Refresher tyto údaje:
 • Ke zlepšení kvality našeho webu a vývoji nových webových služeb.
 • K provádění analýz a měření s cílem pochopit, jak je náš web využíván.
 • K tomu, abychom nezobrazovali obsah, který jsi už viděl.
 • Pro zobrazování přizpůsobeného obsahu, jako jsou například relevantnější články.
 • Pro schopnost identifikovat tě jako uživatele při přihlašování do svého účtu.
Sbíráme údaje pro partnery a reklamní sítě:
 • Identifikátory zařízení a prohlížeče, část IP adresy, soubory cookies a poloha.
Proč sbíráme tyto údaje pro partnery, třetí strany a reklamní sítě:
 • K tomu, aby mohli fungovat a zobrazovali relevantnější a užitečnější reklamy.
Seznam reklamních sítí a nastavení reklam

Nevyhnutelné osobní údaje – cookies – pro zobrazování reklam sbíráme pro následující společnosti:

Google (Google Ireland, 3RD FLOOR ,GORDON HOUSE ,BARROW STREET, Dublin, ID: 368047)
formulář kontakt v souvislosti s osobními údaji >

AdForm (AdForm Aps,Wildersgade 10B, 1. Sal., DK-1408, Copenhagen, Denmark, ID: 26434815)
kontaktní údaje pro nejbližší pobočku >

Seznam (Seznam.cz, a.s, Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, 26168685)
kontaktní údaje pro nejbližší pobočku >

 

Možnost vypnout si personalizování reklam a sbírání osobních údajů pro jednotlivé partnery:

Upravit nastavení typů reklam Google - personalizování od společnosti Google

Upravit nastavení typů reklam AdForm - personalizování od společnosti AdForm

 

Svá nastavení pro všechny ostatní reklamní sítě, i ty, které na Refresheru nenajdeš, si můžeš prohlédnout na stránce youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Měření a analýza návštěvnosti

Google, Služba Google Analytics (Google Ireland, 3RD FLOOR ,GORDON HOUSE ,BARROW STREET, Dublin, ID: 368047)

Vlastníci webových stránek používají ke zlepšení funkčnosti svých stránek údaje shromážděné službou Google Analytics. Shromážďování údajů můžete deaktivovat tak, že si stáhnete a nainstalujete doplněk pro svůj prohlížeč.

Stáhnout doplněk pro prohlížeč

Gemius (Gemius s.r.o. Na Výsluní 201/13 100 00 Praha 10 Česká republika)

Společnost Gemius podobně jako služba Google Analytics vyhodnocuje a měří návštěvnost na některých webových stránkách. K měření využívá Cookies, které si můžeš deaktivovat ve svém prohlížeči.

Hotjar (Hotjar Limited, company number C 65490, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta)

Hotjar využíváme k analýze návštěvnosti a chování uživatelů. Vytváří nám mapu aktivity návštěvníků, a to na webových stránkách, které vizualizuje a vyhodnocuje. Tyto informace nejsou sbírány vždy, nikde nejsou spárovatelné s aktivitami uživatelů a není tedy možné identifikovat jednotlivce, ale Hotjar ti může nastavit soubory cookies.

Ovládací prvky související s prohlížečem

Nastavení souborů cookies

Soubory cookies jsou životně důležitou součástí technologie ve vašem prohlížeči a slouží ke zlepšení prostředí při používání internetu.

Pokud například na určitém webu nastavíte předvolený jazyk, soubory cookies pomohou prohlížeči zapamatovat si tuto volbu. Některé nebo všechny soubory cookies můžete též zablokovat, to ale může vést k narušení fungování některých funkcí na internetu.

Mnoho webů například vyžaduje zapnuté soubory cookies, když se chcete přihlásit.

Zásady ochrany osobních údajů
Další informace o tom, jak Refresher používá cookies ke zlepšení služeb
 • Přihlašování – pro účely přihlašování potřebujeme tvoji e-mailovou adresu.
 • Přizpůsobení – pro zjištění toho, co tě zajímá, vytváříme tvůj unikátní profil. Pokud nějaké informace posbíráme, najdeš je ve svých nastaveních soukromí a profil můžeš upravit, změnit nebo celé personalizování vymazat.
Jak změnit nastavení zpracování osobních údajů?

Pokud změníte názor, kdykoliv můžete tyto údaje změnit na adrese https://refresher.cz/nastavenia/sukromie.
Pokud toto okno nechceš vídat, když nás navštívíš z jiného zařízení nebo prohlížeče, přihlas se a tvé preference si zapamatujeme.