Přepnout do nočního režimu
Přepnout do denního režimu
Pátek 14. 5. 2021 svátek má Bonifác

hledej na refresheru

Chceš dostávat notifikace i na tomto zařízení?
Zajímavosti

Sedm knížat pekla: Nejmocnější démoni z pekelné hierarchie reprezentující smrtelné hříchy a boží zatracení

Biblická monstra využívající ve svůj prospěch největší lidské slabosti.

Michal Beňo
9. říjen 2016, 13:59 Čas čtení: 0:00
Sdílet
Uložit Uložené
Sdílet Sdílet článek
Sedm knížat pekla: Nejmocnější démoni z pekelné hierarchie reprezentující smrtelné hříchy a boží zatracení
Zajímavosti
16
Michal Beňo
9. říjen 2016, 13:59

Sedm knížat pekla: Nejmocnější démoni z pekelné hierarchie reprezentující smrtelné hříchy a boží zatracení

Biblická monstra využívající ve svůj prospěch největší lidské slabosti.

Michal Beňo
9. říjen 2016, 13:59
Sdílet
Uložit Uložené
Sdílet Sdílet článek
Sedm knížat pekla: Nejmocnější démoni z pekelné hierarchie reprezentující smrtelné hříchy a boží zatracení

V následujícím článku si přiblížíme klasifikaci démonů podle biskupa a významného německého teologa Petra Binsfelda, který roku 1589 „odhalil“ společenskou pyramidu říše tmy, určil vliv jednotlivých bytostí na lidské pokolení a jejich spojitost se sedmi hlavními hříchy (pýcha, lakota, smilstvo, závist, hněv, obžerství a lenost).

 

 

Lucifer – Pýcha

 

Nejkrásnější a nejsilnější z andělů, blízký přítel Božího syna, plný majestátnosti a vznešenosti. Takto by se daly stručně popsat vlastnosti pyšného Světlonoše, který později pohrdá činy stvořitele a staví se proti božím záměrům. Myslíc si, že se mocí a postavením může rovnat Bohu, rozhodne se Lucifer vzbouřit proti „krutovládě“ a prohlašuje, že se nikdy nepoddá Kristově autoritě a své místo v nebi si bude hájit silou. Vzbouřený služebník se obdobně staví proti zákonům Stvořitele - tvrdí, že andělé nepotřebují žádné zákony a náleží jim plná svoboda v řízení i myšlení. Tato šílená idea by ale v nebeském ráji započala chaos, Kníže nebes se proto rozhodne svolat loajální anděly a svrhnout arcivzbouřence společně s jeho lokaji do pekelných útrob. Šiřitel světla a naděje se tak bez boží lásky stává šiřitelem temnoty. Jeho věrným jsou odebrána křídla a stávají se z nich ti, které nemusíme jmenovat - démoni. Jako první stvoření, které se postavilo bohu, stává se zároveň i tvůrcem hříchu - princem pekla - knížetem pýchy a velitelem nekonečných legií démonů. „Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězda, syn světla! Jak jsi sražen k zemi, zotročovatel pronárodů! Však ty jsi řekl ve srdci svém: vstoupit do nebe, nad hvězdy Boha silného vyvýším své postavení a posadím se na jeho vrchol. Vstoupím na výsostný oblak, budu rovný nejvyššímu. A ty pak svržen jsi do pekla, pryč stranou do jámy.“

 

Sedm knížat pekla: Nejmocnější démoni z pekelné hierarchie reprezentující smrtelné hříchy a boží zatracení
Zdroj: en.wikipedia.org

  

Mamon –  Lakota

 

V překladu „bohatství, majetek nebo poklad", termín využívaný křesťany jako hanlivé označení nadměrného materialismu a neukojitelné touhy po bohatství. Poprvé zmíněn v evangeliu sv. Lukáše jako ztělesnění démona - náčelníka 50 legií určených ke službě bohatých a majetných. V samotné démonologii je Mamon označován za knížete hrabivosti, lakomství, bohatství a nespravedlnosti. Posedlý démonem by se tak měl vyznačovat chamtivostí a touhou získávání co největšího majetku. Slabosti, které Mamon u hříšníka využívá, však nejsou jen materiální, význam bývá širší, zahrnuje i neloajalitu, krádež či zákeřnou zradu. V Bibli Ježíš používá termín Mamon při pohledu na Caesarovu podobiznu na minci, která slouží jako symbol ziskuchtivosti a povyšování se na Boha: „Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je moli a rez ničí a kde zloději kradou. V nebi si shromažďujte poklady; tam je neničí ani moli, ani rez a tam zloději nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům protože buď jednoho bude nenávidět a druhého milovat, nebo jednoho se bude držet a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i Mamonovi.“

 

Sedm knížat pekla: Nejmocnější démoni z pekelné hierarchie reprezentující smrtelné hříchy a boží zatracení
Zdroj: gracedyer.org

  

Asmodeus – Smilstvo

 

Démon vyskytující se v biblickém spise Tobiáš a Talmdu, kde v pekelné hierarchii zastává post nejvyššího bankéře a hlavního velitele 90 legií posedlých nemravností a sexuálním běsněním. Tyto dvě vlastnosti se staly jeho výstižným symbolem poté, co podle jedné z legend oklamal krále Šalamouna a zneuctil jeho harém. V mnoha knihách zaměřených na okultismus vystupuje Asmodeus jako bestie se třemi hlavami - býčí, lidskou a beraní. Má také hadí ocas, husí nohy a z úst mu šlehají plameny. Aby toho nebylo málo, jezdí i na pekelném drakovi a v rukou drží mýtický oštěp, kterým svolává své služebníky k boji. Představitel třetího smrtelného hříchu má moc posednout mladé ženy a skrze ně rozbíjet manželství. Podle jednoho z příběhů je sexuálně přitahován neposkvrněnými pannami, ty „chrání“ o svatební noci před chtivostí jejich manželů. Démon lži, omylu, smilstva a žárlivosti svedl v podobě hada i samotnou Evu k prvnímu hříchu a způsobil tak zatracení lidského pokolení. Kniha Kladivo na čarodějnice popisuje jeho schopnosti jako všemocné. Lidem, kteří mu upíší duši, propůjčuje neviditelnost či znalosti z astronomie, geometrie a aritmetiky.

Sedm knížat pekla: Nejmocnější démoni z pekelné hierarchie reprezentující smrtelné hříchy a boží zatracení
Zdroj: wikipedia.org

 

Leviatan - Závist

 

Poprvé zmíněný v knize Enoch jako mořský gigant symbolizující prvotní chaos a neoblomný vzdor vůči Bohu. Démon nabývající během apokalypsy tělesnou formu kolosálního monstra zosobňuje element vody, jeho neobyčejnou velikost popisují biblické texty následovně: „Když má žízeň, vypije tolik vody, že mořské vody nezískají svou sílu zpět ani po sedmdesáti letech“ a „Když je Leviatan hladový, vydá z úst tak velké teplo, že vody v hlubinách vřou. Na vrcholu potravního řetězce bez přirozeného predátora se jeho obětem objevovaly na kůži nápisy o jejich neodvratném osudu: 'Jsem jeden z nejstrašlivějších tvorů obývajících moře. Měřím tři sta mil na délku a tohoto dne vstoupím do čelistí Leviatana.'“ Tato hegemonie byla podle křesťanského výkladu rozdrcená až Hospodinem, který obludné monstrum přemohl v nerovném boji a svrhl do hlubin pekla. „Ty silou svou rozdělil si moře a rozdrtil hlavy draků ve vodách.“ A „Ty jsi rozdrtil hlavy Leviatanovi, dal jsi ho za pokrm stvořením divočiny.“ Od té doby je Leviatan pasován za jednoho z hlavních princů pekla, přesněji za kníže závisti, které bez milosti trestá hříšníky provinilé tímto smrtelným hříchem. Podle otce Sebastiena Michaelise byla mořská bytost dokonce jedním ze serafů, kteří údajně posedli sestru Magdalénu v Aix-en-Provence a vybízeli ji ke svatokrádeži. Jako jedna ze čtyř model je Leviatan v satanismu zastupitel oxymoronu - dvou opozic celků, to jest pořádku i chaosu, je s ním zároveň spojena voda a vše s ní související.

 

Sedm knížat pekla: Nejmocnější démoni z pekelné hierarchie reprezentující smrtelné hříchy a boží zatracení
Zdroj: wikipedia.org

 

Belzebub  – Obžerství

 

Pán much, nejbližší pobočník Knížete temnoty a samozvaný velkokníže velicí během soudného dne 95 legiím démonů rozsévajících po boží krajně smrt a násilí. Jako pátému v pekelné hierarchii je mu umožněno trestat hříšníky provinilé obžerstvím a chamtivostí. „Pán hnojiště“ v podobě černého hmyzu proniká do mysli mocných tyranů, nevěřících kněží i prostých lidí, přičemž prostřednictvím nich činí ta nejbrutálnější zvěrstva. V polovině 16. století zaznamenává démonolog Pierre de Loyer případ jistého posedlého občana z Lyonu, který se při provádění exorcismu zardousil rojem much. Jméno Belzebub také několikrát zaznělo z úst salemských čarodějnic při nejhysteričtějším a zároveň posledním velkém honu na čarodějnice v Severní Americe. Zmíněný v židovském i křesťanském náboženství dostává ve starověku podobu křížence mouchy, vosy a smrtihlava (noční motýl se žlutou kresbou na zádech připomínající lebku). Příchodem středověké inkvizice se „upřesňuje“ vzezření démona - zahrnuje hada, ženu či muže s býčí hlavou. Podle zkušeností evokatérů z 18. a 19. století má moc i nad „velkými pány“, to jest politiky, diktátory, bankéři či úspěšnými obchodníky, kterým po upsání duše vede ruku při důležitých rozhodnutích.

 

Sedm knížat pekla: Nejmocnější démoni z pekelné hierarchie reprezentující smrtelné hříchy a boží zatracení
Zdroj: wikipedia.org

 

Satan – Hněv

 

Šestá postava pekelné hierarchie, jinak nazývaná i ďábel či čert, má v dnešních časech podle biblických textů „ovládat celou obydlenou Zemi“. Duchovní tvor, pravděpodobně vzbouřený anděl, který se svou arogancí vzpříčil všemohoucímu Bohu, za což byl svržen na zemský povrch, kde začal svádět lidstvo do lži a hříchu. Pomocí svých služebníků nabývá kontrolu nad hříšníky, fyzicky jim ubližuje a staví se v jejich životě do pozice soudce a kata. Podle středověkých spisů se pod jeho mocí nachází 68 pekelných šlechticů, přičemž každý z nich je obdařen mýtickými silami a nekonečnou armádou démonů. Jako součást nesvaté trojice (dualistický protiklad svaté trojice) je v démonologii společně s Luciferem a Belzebubem obávanou entitou, která nabývá největší moc o 3 hodině noční. Tento čas si pekelné síly násilím přivlastnily a znesvětily, jelikož existuje ustálená tradice, že Ježíš Kristus zemřel o třetí odpoledne. „Kníže zloby“ či doslova „rozdělovač“ se jako představitel hněvu snaží prostřednictvím lživých znamení a podvodů využívat tuto lidskou slabost a pomocí ní „ovládnout pozemský svět“. Ústřední postava satanismu je uctívána jako symbol silného individualismu, monopolu a netolerance.

 

Sedm knížat pekla: Nejmocnější démoni z pekelné hierarchie reprezentující smrtelné hříchy a boží zatracení
Zdroj: wikipedia.org

 

 Belfegor – Lenost

 

Moábský bůh prostopašnosti a sexuálních orgií, který byl jako falešná modla svržen svými přisluhovači do samotného pekla. V kabalistických spisech popisovaný jako nezlomný pochybovač a odpůrce šestého serafa - božského rysu - krásy. Potenciální oběti láká na jejich lenost, vytváří iluzi rychlého zbohatnutí, přičemž mezi lidmi zasévá semeno neshod, závisti a hněvu, a to hlavně při rozdělování moci či bohatství. „Nejnižší z nejnižších“ tak pomáhá hříšníkům činit objevy i pokrokové vynálezy s cílem učinit je bohatými, lehkomyslnými a bezbožnými. Podle démonologie ze 16. století nabývá největší sílu v dubnu, objevuje se v podobě krásné ženy, ale i obrovského vousatého démona se zakřivenými rohy a špičatými drápy. Podle pověsti byl démonický kníže vyslán na příkaz Lucifera na Zem, aby zjistil, zda opravdu mezi lidmi panuje manželské štěstí. Přesvědčen o tom, že lidské pokolení není stvořeno k životu v harmonii, obcházel jeden dům za druhým. Belfegorovy zkušenosti však pána temnot přesvědčily o tom, že zvěsti jsou nepravdivé a boží láska všemocná. Hlavní princ mizantropie a lenosti přijal za své oblíbené číslo 1000000000000066600000000000001 jako odkaz k milovanému antikristu.

 

Sedm knížat pekla: Nejmocnější démoni z pekelné hierarchie reprezentující smrtelné hříchy a boží zatracení
Zdroj: wikipedia.org
Upozornit na chybu. Pokud jsi našel nedostatek v článku nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Sdílet
Uložit Uložené
Sdílet Sdílet článek
Dostávej nejlepší obsah mailem
Nestíháš všechno sledovat? Pošleme ti do schránky nejčtenější a nejlepší obsah.
Žádný spam. Kdykoli se můžeš z odběru odhlásit.
Posílat e-mail
Kdo usedne na Hrad v roce 2023? Kandidaturu zvažuje těchto 10 osobností
Politika
Kdo usedne na Hrad v roce 2023? Kandidaturu zvažuje těchto 10 osobností
Který z nich by dostal tvůj hlas?
Polonahý Vémola, 140 kilový Baba Jaga a Attila Végh s čirém. Toto jsou nejvzácnější fotografie domácích MMA zápasníků
Sport
Polonahý Vémola, 140 kilový Baba Jaga a Attila Végh s čirém. Toto jsou nejvzácnější fotografie domácích MMA zápasníků
Jak vypadal Karlos Vémola s dioptriemi ještě na střední škole a který český MMA zápasník se v pubertě fotil polonahý v trenkách v tramvaji?
České a slovenské DJky: jedné nevěří, že hudbu opravdu tvoří ona, zatímco druhé se dívají na ruce
Hudba
České a slovenské DJky: jedné nevěří, že hudbu opravdu tvoří ona, zatímco druhé se dívají na ruce
10 dýdžejek z Česka a Slovenska jsme se zeptali, jaké je mixování a bavení lidí na parketu z pohledu žen.
Nynější protesty radikálních skupin v Izraeli jsou bezprecedentní. Je to nová situace, kterou ještě nikdo neviděl, říká Szántó
Rozhovory
Nynější protesty radikálních skupin v Izraeli jsou bezprecedentní. Je to nová situace, kterou ještě nikdo neviděl, říká Szántó
Bývalý blízkovýchodní reportér ČT Jakub Szántó pro REFRESHER objasnil, co se to v Izraeli momentálně děje.
John Wick Hex je nejlepší hrou ze světa Johna Wicka, kterou si zamilují akční nadšenci, ale i herní amatéři
Tech
John Wick Hex je nejlepší hrou ze světa Johna Wicka, kterou si zamilují akční nadšenci, ale i herní amatéři
I dnes doporučujeme 3 levné a zajímavé indie hry, které tě zabaví na dlouhé hodiny.
VÍCE ČLÁNKŮ
Nejčtenější články
Nyní
24 hod
7 dní
30 dní
více z témy zajímavosti
více článků
Sponzorované články
více článků
Další news více news
Mohlo by tě zajímat
Přejít na úvodní stránku
Domů
Sdílet
Diskuse
Hledat
Více
Zapni upozornění a už ti nic neunikne!

Chceš vědět, co se děje, a mít přehled? Dostávej upozornění o nejžhavějších zprávách na Refresheru.

(Příklady: Hořel Notre Dame, Zemřel Mac Miller, Trailer na Avengers)
(Příklady: Sagan skončil první, Nový zákon s vlivem na moderní lidi, Dnes nás čeká zatmění slunce)
Pokud chceš, abychom ti poslali téměř všechny novinky, vyber tuto možnost.