Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
28. dubna 2023 10:00
Čas čtení 4:53
Ilona Hobzová

Odmaturuj z češtiny: S tímhle přehledem zvládneš zkoušku z jazyka i literatury levou zadní

Odmaturuj z češtiny: S tímhle přehledem zvládneš zkoušku z jazyka i literatury levou zadní
Zdroj: Freepik/wayhomestudio/volně k užití
NEWS MATURITNÍ ZKOUŠKY ŠKOLSTVÍ ZPRÁVY Z DOMOVA
Uložit Uložené

Přinášíme ti přehled všech podstatných informací, a to včetně konkrétních příkladů, které se v testu opakují.

Hlavní část maturitních zkoušek se blíží. Maturující už za sebou mají písemné práce, v prvním květnovém týdnu (2.–5. května) je ale čeká ještě větší strašák –⁠ didaktické testy. Slovo strašák opravdu není daleko od pravdy. Například v loňském roce stoupla neúspěšnost u didaktických testů meziročně z 11,2 procenta na 13,7 procenta. Kromě matematiky si studenti a studentky pohoršili v cizích jazycích a zejména českém jazyce, kde byla neúspěšnost oproti roku 2021 dvojnásobná. 

Ale nezoufej. V tomhle článku ti shrnujeme nejdůležitější informace, radíme, na co se k tomuto testu připravit, a také na co si dát pozor. Připravili jsme pro tebe i konkrétní příklady znalostí, které po tobě budou v testech vyžadovat, a jaké autory, díla a směry se vyplatí znát. 

Co je dobré vědět na začátek?

Didaktickému testu z českého jazyka se vyhnout určitě nemůžeš, je totiž pro všechny povinný. Na přípravu budeš mít o něco delší čas, podle maturitního kalendáře se totiž bude čeština psát až po testech z matematiky a anglického jazyka, a to 3. května od 8:00. Na vyplnění testu budou mít maturující 85 minut. Delší čas mají jen studenti a studentky s tělesným, zrakovým či sluchovým postižením nebo se specifickými poruchami učení, kterým se čas prodlužuje o 25 až 100 procent v závislosti na rozsahu poruchy či postižení.

V průběhu testu je dovolené používat pouze psací potřeby. Výjimku mají opět osoby s přiznaným uzpůsobením podmínek, které mohou využívat kompenzační pomůcky. Žáci vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí pak mohou v souladu se školským zákonem použít překladový slovník.

Doporučeno
KVÍZ: Velký maturitní test z češtiny. Zvládneš otázky z minulých let? KVÍZ: Velký maturitní test z češtiny. Zvládneš otázky z minulých let? 27. března 2023 12:30

Pokud se k didaktickému testu nemůžeš z vážných důvodů dostavit, musíš svou nepřítomnost omluvit řediteli*ředitelce školy do tří dnů od termínu konání zkoušky. Pokud tvou omluvu uzná, vznikne ti právo konat náhradní zkoušku.

Co všechno v testu bude?

Didaktický test se skládá z otevřených úloh se stručnou odpovědí a různých typů uzavřených úloh s jednou správnou odpovědí. Uzavřené úlohy se dále dělí na multiple-choice (s výběrem ze 4 alternativ), svazky dichotomických úloh (s dvoučlennou volbou), úlohy přiřazovací a úlohy uspořádací.

Požadavky na vědomosti a dovednosti, které didaktický test prověřuje, vymezuje takzvaný Katalog požadavků, jejž vytváří Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Ten aktuální platí od školního roku 2017/2018. Podle něj by měl žák v testu prokázat následující:

  1.  ovládá pravidla českého pravopisu
  2. provede slovotvornou a morfologickou analýzu slovního tvaru – určí slovnědruhovou platnost slova, mluvnické kategorie u ohebných slovních druhů, nalezne chybný tvar slova, vytvoří spisovný tvar slova, určí ve slovním tvaru předponu, kořen, příponu, koncovku a určí základové slovo ke slovu odvozenému, rozliší základní způsoby tvoření slov v češtině (odvozování, skládání, zkracování a jejich kombinace)
  3. vystihne význam pojmenování – vystihne význam pojmenování v daném kontextu i mimo něj, nalezne v daném kontextu nevhodně užité slovo, případně za něj vybere vhodnou náhradu, nalezne k pojmenování v daném kontextu synonyma a antonyma, rozezná obrazné a neobrazné pojmenování
  4. provede syntaktickou analýzu věty jednoduché a souvětí – určí větné členy, provede analýzu souvětí, nalezne odchylky od pravidelné větné stavby, případně chybný větný celek opraví, nalezne syntaktické nedostatky, případně vybere nejvhodnější opravu (např. předložky, spojovací výrazy, slovosled)
  5. prokáže porozumění celému textu i jeho částem – vystihne hlavní myšlenku textu, charakterizuje text z hlediska subjektivity a objektivity, rozezná v textu prvky manipulace, podbízivosti, ironie, nadsázky, dovede využít informace získané v odborném textu k práci s jinými druhy textů, rozliší komunikační funkce v textu (např. otázka, žádost, rada), rozezná různé možné způsoby čtení a interpretace textu, rozezná eventuální dezinterpretaci textu, dovede při práci s různými druhy textů využít s porozuměním základní lingvistické a literárněvědné pojmy
  6. rozezná základní charakter textu – určí účel textu a jeho funkce, případně rozezná funkci dominantní, rozezná útvarové a funkční prostředky užité v textu (např. obecná čeština, dialekty, knižní slova, argot, slang), přiřadí text k funkčnímu stylu (např. odborný, umělecký, publicistický), ke slohovému útvaru, určí slohový postup, orientuje se v komunikační situaci (oficiální, neoficiální), charakterizuje komunikační situaci vytvářenou textem (např. adresát, účel, funkce), rozliší různé typy textu (např. předmluva, doslov, vlastní text)
  7. analyzuje výstavbu výpovědi a textu – posoudí celkovou výstavbu textu, nalezne její případné nedostatky, doplní podle smyslu vynechané části textu, uspořádá části textu v souladu s textovou návazností, posoudí celkovou výstavbu textu, nalezne její případné nedostatky
  8. orientuje se ve vývoji české a světové literatury – prokáže základní přehled o vývoji české a světové literatury, rozezná podle charakteristických rysů základní literární směry a hnutí, přiřadí text k příslušnému literárnímu směru
  9. aplikuje základní znalosti literární teorie na konkrétní text – rozliší prózu a poezii; lyrický, epický a dramatický text, rozezná na základě textu charakteristické rysy literárních druhů a žánrů, rozezná autora, vypravěče / lyrický subjekt, postavy, rozezná typy promluv (přímá řeč, nepřímá řeč, polopřímá řeč, neznačená přímá řeč), rozezná vyprávěcí způsoby, rozliší dialog a monolog (včetně vnitřního monologu), nalezne v textu motiv a téma, tropy a figury (alegorie, aliterace, anafora, apostrofa, dysfemismus, elipsa, epifora, epizeuxis, eufemismus, gradace, hyperbola, inverze, metafora, metonymie, oxymóron, personifikace, přirovnání, řečnická otázka, symbol, synekdocha), rozliší vázaný a volný verš, určí typ rýmového schématu a jeho pojmenování (sdružený, střídavý, obkročný, přerývaný), orientuje se v principech kompoziční výstavby textu, rozezná kompoziční postupy (např. chronologický, retrospektivní)
Skupina požadavků ke zkoušce Zastoupení v testu (v %)
Pravidla českého pravopisu (I.) 10–⁠20
Slovo, věta, souvětí (II., III., IV.) 25–⁠35
Porozumění textu (V.) 20–⁠30
Charakter textu a jeho výstavba (VI., VII.) 10–⁠20
Literární historie a literární teorie (VIII., IX.) 10–⁠20

V galerii se můžeš podívat na příklady konkrétních úloh:

CERMAT, didaktický testCERMAT, didaktický testCERMAT, didaktický testCERMAT, didaktický test
Zobrazit galerii
(10)

Máš vítr hlavně z literatury? V tom případě pro tebe Cermat sestavil seznam uměleckých směrů a žánrů, děl a autorů, kteří by se v didaktickém testu mohli objevit:

1. Literární epochy, směry, proudy

antika, středověk, renesance a humanismus, baroko, klasicismus a osvícenství, preromantismus a romantismus, realismus a naturalismus, literární moderna (symbolismus, impresionismus, dekadence), modernismus a avantgarda (expresionismus, dadaismus, futurismus, poetismus, surrealismus), existencialismus, socialistický realismus, magický realismus, absurdní drama, postmodernismus
Doporučeno
Tipy na audioknihy k maturitě zdarma. Poslechem si ušetříš čas na učení Tipy na audioknihy k maturitě zdarma. Poslechem si ušetříš čas na učení 25. dubna 2023 13:00

2. Vybraní autoři literárních děl, anonymní díla

3. Literární žánry

anekdota, bajka, balada, cestopis, elegie, epigram, epos, fantasy, kaligram, komedie, kronika, legenda, mýtus, novela, óda, pásmo, píseň, poema, pohádka, pověst, povídka, román, sci-fi, sonet, romance, tragédie

Jak je test hodnocený a kolik bodů potřebuješ na úspěšné absolvování?

V testu lze získat maximálně 50 bodů. Abys uspěl*a, musíš získat aspoň 22 bodů, tedy 44 procent. Testy se vyhodnocují centrálně podle kritérií MŠMT. Neuvádí se známka, na maturitním vysvědčení budeš mít slovní hodnocení „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Výsledky budou jasné do 15. května.

Jaké jsou nejčastější chyby a na co si dát pozor?

Specificky u češtiny je jednou z nejčastějších chyb neúplné přečtení a neporozumění výchozího textu. V něm totiž často bývá návod, jak k odpovědi dojít. Texty je tedy nezbytné číst pozorně a nezapomínat na žádné části. Klasickým problémem je pak nepochopení formulce úlohy. Je třeba dávat pozor na to, zda se úloha ptá na nesprávné, nebo naopak správné varianty.

Doporučeno
13 outfitů, které si můžeš obléct ke státnicím a maturitě. Tyhle kousky pořídíš už od 180 korun a vynosíš je kamkoliv 13 outfitů, které si můžeš obléct ke státnicím a maturitě. Tyhle kousky pořídíš už od 180 korun a vynosíš je kamkoliv 14. května 2024 16:00

Obecně se doporučuje začínat od první otázky k poslední. Pokud si na první dobrou nevíš s nějakou otázkou rady, označ si ji a vrať se k ní později. Následně tyto nejasné otázky zpracuj podle toho, jak vysoké je jejich bodové ohodnocení. A nezapomeň, že za špatnou odpověď se nedávají minusové body, takže pokud opravdu nevíš, u uzavřených otázek se vyplatí tipovat.

A jaké další kroky jsou většinou klíčem k úspěchu? Většinou ty jednoduché. Hlídej si průběžně čas, piš čitelně a své odpovědi formuluj jednoznačně, odpovědi v záznamovém archu si po sobě snaž zkontrolovat. Nepokoušej se hledat systém v odpovědích. Žádný systém jako 3krát A a pak 2krát B neexistuje. Nepanikař, když odpověď nevíš napoprvé. Můžeš se k ní později vrátit.  

Domů
Sdílet
Diskuse