Přepnout do nočního režimu
Přepnout do denního režimu
Úterý 11. 8. 2020 svátek má Zuzana

hledej na refresheru

Chceš dostávat notifikace i na tomto zařízení?
Zajímavosti
7
František Kulhánek
26. prosinec 2018, 15:17
Uložený článek najdeš v nabídce uživatele.

Sú ženy, ktoré nemajú dobrý vzťah k otcovi promiskuitnejšie a častejšie trpia psychickými problémami?

Existuje veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú rozvoj osobnosti dieťaťa, avšak vzťahy medzi rodičmi a deťmi sú bezpochyby tým najdôležitejším činiteľom.

František Kulhánek
26. prosinec 2018, 15:17
Sú ženy, ktoré nemajú dobrý vzťah k otcovi promiskuitnejšie a častejšie trpia psychickými problémami?
Zdroj: unsplash.com
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
7
Uložit na později.
Uložený článek najdeš v nabídce uživatele.

Vzťah medzi deťmi a ich rodičmi je bezpochyby ten najdôležitejší v živote a rozhoduje o celej budúcnosti potomkov. Známy nemecký psychoanalytik Horst Petri, autor viacerých kníh o úlohe otca, tvrdí, že väzba medzi otcom a dcérou ma obrovský význam na ich životné šťastie, sebavedomie, partnerský ale aj sexuálny život. V mojej experimentálnej práci som sa preto chcel bližšie pozrieť na vzťah medzi otcami a dcérami a najmä na to, či a do akej miery táto väzba formuje ich budúci život a prežívanie. 

 

Je všeobecne známe, že otec má pri výchove svojej dcéry nezastupiteľnú úlohu, keďže práve on je jej prvým mužom v živote a vystupuje ako mužský vzor. Táto interakcia by mala pomáhať pri formovaní jej identity a najmä toho, čo považuje za normálnu úlohu pre muža a ženu.

 

Psychologička Linda Nielsen hovorí, že práve vzťah otca a dcéry vystupuje ako hlavný faktor pri neskoršej komunikácii s inými mužmi v jej živote. Keďže na túto tematiku bolo vykonaných viacero štúdií, mojim zámerom bolo potvrdiť či vyvrátiť známe fakty na svojej vzorke respondentiek.

 

Vzťah otec-dcéra 

Teoretici a výskumníci spočiatku zdôrazňovali najmä dôležitosť materstva v rozvoji osobnosti dieťaťa, no postupne sa začal zvyšovať záujem aj skúmanie role otca. Sprvu bol najviac skúmaný vzťah „otec-syn“, po čase sa však pozornosť začala venovať aj väzbe medzi otcom a dcérou a najmä to, aký vplyv má toto puto na osobnostný vývin žien.

 

Úloha otca v rodine sa zdá byť v procese ženskej identifikácie a vývinu osobnosti u žien veľmi dôležitá. Samotné správanie otca vie prispieť alebo zamedziť k správnemu rozvoju osobnosti u ženského pohlavia. Osobitný charakter vzťahu otec-dcéra sa javí ako hlboko ovplyvňujúci ženský vývin a má všadeprítomné a trvalé účinky na osobnosť dievčaťa a jej sociálne správanie a postoje v budúcom živote.

 

Tri fázy medzi otcom a dcérou

Otec-hrdina, dcéra-princezná

Každý vzťah otca a dcéry prechádza cez tri rôzne štádiá. Prvá fáza je ovplyvňovanie dcéry v útlom detstve. V tomto štádiu sa otec a dcéra popisujú aj ako „otec-hrdina“ a „dcéra-princezná“. V tomto veku otec ovplyvňuje najmä dcérin duševný a emocionálny vývin. Štúdia Harewooda a Vallottona z Michigan State University ukázala, že batoľatá, ktoré majú bezpečné puto so svojim otcom sú lepšie pri riešení problémov a sú schopnejšie pri zvládaní stresových situácií.

 

Dievčatá vykazujú menej úzkosti. Štúdia Iryny Culpin publikovaná v Psychological Medicine dospela k záveru, že dievčatá, ktorých otcovia boli počas prvých piatich rokov neprítomní majú oveľa väčšiu pravdepodobnosť k výskytu depresie v dospievaní v porovnaní s dievčatami, ktorých otcovia zanechali až po prvých piatich rokoch života.

 

Vzťah otec-dcéra 

Keď sa z otca stáva nepriateľ

V druhej fáze sa z „dcéry-princeznej“ stáva adolescentka, ktorá vidí vo svojom otcovi skôr nepriateľa.  Táto fáza trvá zväčša od 11 do 21 rokov a i keď je pre otca radostná v oveľa menšej miere ako prechádzajúca fáza, pre dcérin správny vývin je veľmi dôležitá, keďže tá rozpoznáva svet aj seba ako samostatnú osobu. Práve v tomto období je komunikácia a spolupráca oboch rodičov nadmieru dôležitá.

 

Adolescenti inklinujú k zlým vplyvom ako sú drogy či nechránený sex. Starostlivý a milujúci otec tak poskytuje pre svoju dcéru stabilitu a pevnú morálnu orientáciu. Štúdia Deniky Andrews z Mount Saint Vincent University ukazuje, že dcéry, ktoré majú dobrý vzťah so svojimi otcami majú menej prípadov depresie, nízkej sebaúcty a nespokojnosti so svojim telom.

 

Zapojenie otcov zohráva dôležitú úlohu aj v sebadôvere dcér. Otcovia sú k svojim dievčatám láskaví, poskytujú im pocit sebadôvery. Ak ich naopak ignorujú alebo s nimi zaobchádzajú tvrdo, potom sa dievčatá stanú cynickými a veľakrát sa cítia bezcenné.

 

Znovuobjavenie dôvery

A napokon tretia fáza, ktorá opisuje vzťah otca a dospelej dcéry. Čas, kedy by mal otec svoje dievča podporovať v jej kariére, láske a manželstve. Dcéry sa naučia, čo hľadajú v romantickom vzťahu práve tým, že sledujú správanie a činy svojich otcov. Testy preukázali, že ak má dcéra s jej otcom zdravú a plnohodnotnú väzbu, potom je pre ňu jednoduchšie nájsť si v budúcnosti starostlivého a milujúceho priateľa či manžela.

 

Vzťah otec-dcéra 

 Definovanie cieľov

Cieľom mojej práce bolo teda zistiť, či a ako vplýva kvalita vzťahu medzi otcom a dcérou na jej celkový vývin, sebahodnotenie, sexuálne správanie, ale aj na vzťah k mužom vo všeobecnosti.

 

Na základe dotazníku som si ženy rozdelil do dvoch skupín, pričom skupina 1 predstavuje ženy, ktoré majú so svojim otcom plnohodnotný, kvalitný a láskyplný vzťah. Skupina 2 zase ženy, ktoré také šťastie nemali a so svojimi otcami si nerozumejú. Ich vzťah je teda nedostatočný a kvalitatívne na nízkej úrovni. Ako presne som respondentky roztrieďoval vysvetlím v nasledujúcej kapitole.

 

Konkrétne som chcel zistiť, aký rozdiel bude medzi týmito ženami na škále 1 až 10, ktorá zobrazuje vzťah k telu. Ktorá skupina bude vykazovať väčšiu mieru psychických problémov a promiskuity. A v poslednom rade, ako ovplyvní puto medzi respondentkami a ich otcom aj ich následné vnímanie mužského pohlavia.

 

Vzťah otec-dcéra 

Priebeh výskumu

Výskumnú vzorku predstavovalo 1155 žien, avšak pre potreby môjho výskumu som pracoval len so vzorkou 864 žien, keďže práve tie vykazovali „výborný“ alebo „veľmi zlý“ vzťah s otcom. Hlavnou premennou pre mňa predstavoval vzťah k otcovi, ktorý som meral pomocou stupnice 1 až 5, pričom som číslo 1 definoval ako „výborný – perfektne si rozumieme“ a číslo 5 ako „veľmi zlý – s otcom sa vôbec nebavím/nestýkam/nenávidím ho“.

 

Pre moje ciele som preto pracoval len so vzorkou žien z kategórie 1,2 a 4,5, pričom kategória 1,2 predstavovala jednu skupinu a kategória 4,5 druhú skupinu.  Prvú skupinu, teda ženy s výborným či veľmi dobrým vzťahom k svojmu otcovi tvorilo 650 žien. Druhu skupinu, teda ženy s veľmi zlým vzťahom k otcovi tvorilo 214 žien (spolu 864).

 

Vzťah otec-dcéra 

Závery

Vzťah k telu

Na to, do akej miery spolu súvisí väzba medzi vnímaním vlastného tela a vzťahu k otcovi som sa pozrel pomocou 10-bodovej stupnice, na ktorej mali respondentky označiť svoje vnímanie tela ako celku, pričom číslo 1 som popísal ako „hnusí sa mi, nemôžem sa na seba pozerať do zrkadla“ a číslo 10 ako „som maximálne spokojná, na svojom tele by som nič nemenila“.

 

Výsledky ukázali, že ženy z kategórie 1 a 2 majú v priemere svoj vzťah k telu na úrovni 7,0046, zatiaľ čo ženy z kategórie 4 a 5 dosiahli úroveň 6,3252. Týmto výsledkom som tak potvrdil hypotézu, že ženy s dobrým vzťahom k otcovi majú aj lepší vzťah k vnímaniu svojej fyzickej podoby. Vykazujú teda pozitívnejší pohľad na seba samú, i keď rozdiel nie je taký markantný.

 

1 - veľmi zlý, 10 - výborný

Vzťah otec-dcéra 

Prítomnosť psychických problémov a užívanie psychofarmák

Skutočne platí, že problémové vzťahy spôsobujú aj viac psychických problémov? Práve na to som sa pozrel vo svojej druhej výskumnej otázke, pričom som sa pýtal tak na prítomnosť rôznych psychických ochorení (depresia, anorexia, bulímia atď.), ako aj na užívanie liekov ovplyvňujúcich psychické funkcie človeka.

 

Na otázku „Mala si niekedy psychické problémy (úzkosť, depresia, anorexia, bulímia atď.)?“ odpovedalo 36% (234 žien) z prvej skupiny „Áno“, zatiaľ čo 64% (416 žien) odpovedalo „Nie“. Odpovede u žien z druhej skupiny boli presne opačné, teda 64,95% (139 žien) malo niekedy psychické ťažkosti a len 35,05% (75 žien) s psychickými problémami skúsenosť nemalo. 

 

Taktiež ma zaujímala miera užívania psychofarmák. Výsledky ukázali, že len 6,77% žien, ktoré udržujú s otcom dobrý vzťah niekedy tento druh liekov užívalo, zatiaľ čo u žien, ktoré majú s otcom negatívny vzťah je to až 20,10%. Výsledky hovoriace o kvalite psychického zdravia tak vykazujú skutočne extrémne rozdiely medzi týmito skupinami žien.

 

Vzťah otec-dcéra 

Sexuálne správanie

Ďalšou oblasťou záujmu bolo skúmanie sexuálneho života žien a najmä to, ako ovplyvňuje vzťah s otcom ich sexuálne správanie. Štúdia z roku 2002 „Impact of Fathers on Risky Sexual Behavior in Daughters: A Genetically and Environmentally Controlled Sibling Study“ publikovaná v časopise „Development  and Psychopathology“ zistila, že dcéry s horším vzťahom k otcovi majú väčšiu pravdepodobnosť rizikového sexuálneho správania ako je sex na jednu noc, sex bez ochrany či častejšie striedanie partnerov.

 

Moja vzorka napokon skutočne tieto výsledky aj potvrdila. Ukázalo sa, že v prvej skupine má skúsenosť so sexom na jednu noc 38,76% (252 žien). V druhej skupine je toto číslo o čosi väčšie, konkrétne 42,52% (91 žien), no rozdiel je v tomto prípade skutočne malý.

 

Nasledujúcou otázkou bolo, či po takejto skúsenosti pociťovali výčitky svedomia alebo boli so svojimi činmi vyrovnané. Až 60,71% (153 žien) z prvej skupiny výčitky svedomia pociťovalo, zatiaľ čo v druhej skupine to bolo 50,54% (46 žien).

 

Ako zaujímavé mi prišlo aj skúmanie počtu partnerov, čo som v konečnom dôsledku využil na to, aby som z obidvoch skupín vyselektoval ženy, ktoré mali len viac ako 6 partnerov. Medzi ženami z prvej skupiny sa takýchto našlo len 2,62%, čo bolo konkrétne 17 respondentiek. Medzi ženami z druhej skupiny sa toto číslo vyšplhalo na 8,88%, čo bolo 19 respondentiek.

 

Vzťah otec-dcéra

 

Vzťah otec-dcéra 

Vzťah k mužom

Je bezpochyby zrejmé, že kvalitný vzťah k otcovi je základný stavebný pilier aj pre budovanie plnohodnotných vzťahov s ďalšími mužmi, s ktorými ženy počas života prídu prirodzene do styku.

 

Pre zistenie informácii z tejto oblasti som použil viaceré otázky, z ktorých jedna sa pýtala na vzťah k mužom priamou cestou, pričom respondentky mali tento vzťah vyjadriť na škále 1 až 5, kde som 1 definoval ako „veľmi dobrý, občas sa rozprávam radšej s mužmi ako so ženami“  a 5 ako „hnusia sa mi, všetci sú takí istí“.

 

Výsledky ukázali, že ženy s plnohodnotným vzťahom k svojmu otcovi majú v priemere o 0,42 bodu lepší vzťah aj k ostatným mužom ako, ženy, ktorých vzťah s otcom je nevyhovujúci. Presné výsledky v grafe nižšie.

 

Dáta teda jasne ukazujú, že puto medzi otcom a dcérou je pre ženu zásadné a jeho negatívna podoba môže byť príčinou skrytých neistôt, strachov, pocitov menejcennosti či osamelosti.

 

1 - výborný, 5 - veľmi zlý

Vzťah otec-dcéra

Vzťah otec-dcéra

 

Za respondentkami stoja slovenské vysokoškoláčky, ktoré som oslovil vo FB skupine „Mladosť Šturák Átriaky Manželáky“

 

Upozornit na chybu. Pokud jsi našel nedostatek v článku nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Zdroj: momjunction.com, oureverydaylife.com, tandfonline.comFoto: unsplash.com/Caleb Jones, unsplash.com/Kelly Sikkema, unsplash.com/Liane Metzler, unsplash.com/Picsea, F. Kulhánek Tagy: otec, Dcéra, vzťahy, psychológia, psychologie
Ohodnoť článek
26
Sdílej článek
Hodnocení tohoto článku je dostupné jen s aktivním předplatným REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Při hodnocení článku nastala chyba. Zkus se nově přihlásit a znovu ohodnotit článek.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Dostávej nejlepší obsah mailem
Nestíháš všechno sledovat? Pošleme ti do schránky nejčtenější a nejlepší obsah.
Žádný spam. Kdykoli se můžeš z odběru odhlásit.
Posílat e-mail
Nejčtenější
Domů
Sdílet
Diskuse
Hledat
Více
Zapni upozornění a už ti nic neunikne!

Chceš vědět, co se děje, a mít přehled? Dostávej upozornění o nejžhavějších zprávách na Refresheru.

(Příklady: Hořel Notre Dame, Zemřel Mac Miller, Trailer na Avengers)
(Příklady: Sagan skončil první, Nový zákon s vlivem na moderní lidi, Dnes nás čeká zatmění slunce)
Pokud chceš, abychom ti poslali téměř všechny novinky, vyber tuto možnost.
Záleží nám na soukromí čtenářů. I z toho důvodu ti poskytujeme detailní informace o tom, jak využíváme soubory cookies a jiné technologie zabezpečující správné fungování a vývoj stránky. Pro víc informací si přečti naše Zásady ochrany osobních údajů , kde najdeš, jak používáme soubory cookies, případně se seznam s Podmínkami užívání portálu platnými od 24. 5. 2018. Zpracování cookies můžeš zabránit nebo změnit své preference v nastaveních internetového prohlížeče. Pro detailnější nastavení klikni na víc možností níže.
Upozornění na právo nastavení ochrany osobních údajů na Refresheru

Vzhledem k existujícím i chystaným změnám v zákonech ti dáváme možnost detailního nastavení zpracování osobních údajů a preferencí spojených s jejich zpracováním.

Přečti si možnosti, posuň zobrazení níže, nastav si své preference a klikni na tlačítko Souhlasím, když budeš chtít pokračovat na Refresher. Soubory cookies jsou důležitou součástí technologie v tvém prohlížeči. Jsou natolik důležité, že je budeme muset použít pro zapamatování si toho, že jsi toto okno potvrdil/a, v opačném případě bychom ti ho museli zobrazovat znovu a znovu.

Údaje, které zpracováváme, když používáš Refresher
Ze strany Refresheru sbíráme tyto osobní údaje:
 • Když navštívíš Refresher, uchováváme informace o tom, které články sis přečetl, identifikátory zařízení a prohlížeče, část IP adresy nebo IP adresu v případě přihlášení, soubory cookies a polohu.
 • Při přihlášení do účtu e-mailovou adresu.
Proč sbírá Refresher tyto údaje:
 • Ke zlepšení kvality našeho webu a vývoji nových webových služeb.
 • K provádění analýz a měření s cílem pochopit, jak je náš web využíván.
 • K tomu, abychom nezobrazovali obsah, který jsi už viděl.
 • Pro zobrazování přizpůsobeného obsahu, jako jsou například relevantnější články.
 • Pro schopnost identifikovat tě jako uživatele při přihlašování do svého účtu.
Sbíráme údaje pro partnery a reklamní sítě:
 • Identifikátory zařízení a prohlížeče, část IP adresy, soubory cookies a poloha.
Proč sbíráme tyto údaje pro partnery, třetí strany a reklamní sítě:
 • K tomu, aby mohli fungovat a zobrazovali relevantnější a užitečnější reklamy.
Seznam reklamních sítí a nastavení reklam

Nevyhnutelné osobní údaje – cookies – pro zobrazování reklam sbíráme pro následující společnosti:

Google (Google Ireland, 3RD FLOOR ,GORDON HOUSE ,BARROW STREET, Dublin, ID: 368047)
formulář kontakt v souvislosti s osobními údaji >

AdForm (AdForm Aps,Wildersgade 10B, 1. Sal., DK-1408, Copenhagen, Denmark, ID: 26434815)
kontaktní údaje pro nejbližší pobočku >

Seznam (Seznam.cz, a.s, Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, 26168685)
kontaktní údaje pro nejbližší pobočku >

 

Možnost vypnout si personalizování reklam a sbírání osobních údajů pro jednotlivé partnery:

Upravit nastavení typů reklam Google - personalizování od společnosti Google

Upravit nastavení typů reklam AdForm - personalizování od společnosti AdForm

 

Svá nastavení pro všechny ostatní reklamní sítě, i ty, které na Refresheru nenajdeš, si můžeš prohlédnout na stránce youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Měření a analýza návštěvnosti

Google, Služba Google Analytics (Google Ireland, 3RD FLOOR ,GORDON HOUSE ,BARROW STREET, Dublin, ID: 368047)

Vlastníci webových stránek používají ke zlepšení funkčnosti svých stránek údaje shromážděné službou Google Analytics. Shromážďování údajů můžete deaktivovat tak, že si stáhnete a nainstalujete doplněk pro svůj prohlížeč.

Stáhnout doplněk pro prohlížeč

Gemius (Gemius s.r.o. Na Výsluní 201/13 100 00 Praha 10 Česká republika)

Společnost Gemius podobně jako služba Google Analytics vyhodnocuje a měří návštěvnost na některých webových stránkách. K měření využívá Cookies, které si můžeš deaktivovat ve svém prohlížeči.

Hotjar (Hotjar Limited, company number C 65490, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta)

Hotjar využíváme k analýze návštěvnosti a chování uživatelů. Vytváří nám mapu aktivity návštěvníků, a to na webových stránkách, které vizualizuje a vyhodnocuje. Tyto informace nejsou sbírány vždy, nikde nejsou spárovatelné s aktivitami uživatelů a není tedy možné identifikovat jednotlivce, ale Hotjar ti může nastavit soubory cookies.

Ovládací prvky související s prohlížečem

Nastavení souborů cookies

Soubory cookies jsou životně důležitou součástí technologie ve vašem prohlížeči a slouží ke zlepšení prostředí při používání internetu.

Pokud například na určitém webu nastavíte předvolený jazyk, soubory cookies pomohou prohlížeči zapamatovat si tuto volbu. Některé nebo všechny soubory cookies můžete též zablokovat, to ale může vést k narušení fungování některých funkcí na internetu.

Mnoho webů například vyžaduje zapnuté soubory cookies, když se chcete přihlásit.

Zásady ochrany osobních údajů
Další informace o tom, jak Refresher používá cookies ke zlepšení služeb
 • Přihlašování – pro účely přihlašování potřebujeme tvoji e-mailovou adresu.
 • Přizpůsobení – pro zjištění toho, co tě zajímá, vytváříme tvůj unikátní profil. Pokud nějaké informace posbíráme, najdeš je ve svých nastaveních soukromí a profil můžeš upravit, změnit nebo celé personalizování vymazat.
Jak změnit nastavení zpracování osobních údajů?

Pokud změníte názor, kdykoliv můžete tyto údaje změnit na adrese https://refresher.cz/nastavenia/sukromie.
Pokud toto okno nechceš vídat, když nás navštívíš z jiného zařízení nebo prohlížeče, přihlas se a tvé preference si zapamatujeme.